ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Hoàn thiện hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán tại Kiểm toán nhà nước chuyên ngành và Kiểm toán nhà nước khu vực

Thực hiện quyết định số 1139/QĐ-KTNN ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Kiểm toán nhà nước về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2020, ngày 15 tháng 7 năm 2021, Hội đồng Khoa học kiểm toán đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Hoàn thiện hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán tại Kiểm toán nhà nước chuyên ngành và Kiểm toán nhà nước khu vực do ThS Hà Minh Dũng (Kiểm toán nhà nước Chuyên ngành Ib) và ThS Nguyễn Thanh Huệ (Vụ Chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán) làm đồng chủ nhiệm. Hội đồng do TS Vũ Văn Họa làm Chủ tịch.

Chất lượng kiểm toán luôn là yếu tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc khẳng định uy tín, hiệu lực, hiệu quả hoạt động Kiểm toán nhà nước. Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, Kiểm toán nhà nước phải bảo đảm kết quả kiểm toán tin cậy và được KSCL đầy đủ, thích hợp. Với vai trò quan trọng của mình, kiểm soát chất lượng kiểm toán (KSCLKT) được Tổ chức quốc tế các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) thừa nhận như một quy định bắt buộc và là trách nhiệm được quy định rõ trong chuẩn mực kiểm toán. Để nâng cao chất lượng kiểm toán trong thời gian tới, Kiểm toán nhà nước cần nâng cao hiệu quả hoạt động KSCLKT ở tất cả các cấp. Trong đó, việc KSCLKT của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán được đánh giá là quan trọng nhất, quyết định chất lượng kiểm toán của cuộc kiểm toán mà trách nhiệm thuộc về người đứng đầu đơn vị là Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành và Kiểm toán nhà nước khu vực.

Đề tài Hoàn thiện hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán tại Kiểm toán nhà nước chuyên ngành và Kiểm toán nhà nước khu vực được ban chủ nhiệm nghiên cứu với 3 nội dung chính: Cơ sở lý luận của hoạt động KSCLKT của Kiểm toán trưởng tại Kiểm toán nhà nước; thực trạng hoạt động KSCLKT của Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành và Kiểm toán nhà nước khu vực; và một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động KSCLKT của Kiểm toán trưởng tại Kiểm toán nhà nước.

Theo đó, Nhóm nghiên cứu đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng tại Kiểm toán nhà nước như: Nhóm giải pháp về hoàn thiện văn bản, chính sách (Nghiên cứu bổ sung Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán; Đổi mới, hoàn thiện các nội dung kiểm soát; Thay đổi hình thức và phương pháp kiểm soát; Hoàn thiện các văn bản, chính sách khác của Kiểm toán nhà nước); nhóm giải pháp về chủ thể kiểm soát; Tăng cường trang bị, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán...

Nhận xét về đề tài, các thành viên Hội đồng cho rằng đề tài có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn xuất phát từ thực tế là chất lượng kiểm toán luôn là yếu tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc khẳng định uy tín, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Đề tài sau khi hoàn thiện có giá trị vận dụng trong triển khai kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng. Kết quả nghiên cứu có thể kết hợp sử dụng bồi dưỡng chuyên môn KSCLKT, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm và tham khảo khi xây dựng tài liệu đào tạo về KSCLKT.

Để hoàn thiện đề tài, Hội đồng đề nghị Ban đề tài lược bỏ một số nội dung nhận xét chưa đảm bảo tính khách quan, thận trọng; lược bỏ giải pháp đã có trong các quy chế, quy định; giải pháp cần cụ thể, phù hợp với tồn tại và các nhân tố ảnh hưởng.

Đề tài được hội đồng xếp loại Khá.

PV
            

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG