ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Tổ chức lớp bồi dưỡng kiểm toán môi trường

Từ 24 đến 31/8/2021, Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức đào tạo trực tuyến về kiểm toán môi trường cho các đối tượng là công chức, viên chức của KTNN được phân công thực hiện kiểm toán môi trường và các đối tượng khác trong Ngành có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng nghiệp vụ kiểm toán môi trường.

Theo nhóm biên soạn, tài liệu bồi dưỡng Kiểm toán môi trường sẽ trang bị cho học viên những kiến thức tổng quan về môi trường và kiểm toán môi trường (KTMT); Cách tiếp cận kiểm toán một số lĩnh vực/nhóm vấn đề phổ biến theo thông lệ thế giới mà KTNN có thể tiến hành kiểm toán môi trường và các phương pháp kiểm toán, nội dung, cách thức kiểm toán đối với một số vấn đề môi trường cụ thể.

Trong thời gian đào tạo, các học viên sẽ được đào tạo 03 chuyên đề với tổng thời lượng bồi dưỡng 36 tiết. Các chuyên đề gồm: Tổng quan về môi trường và KTMT; Tổ chức thực hiện KTMT; Hướng dẫn KTMT đối với một số chủ đề môi trường cụ thể.

Chuyên đề “Tổng quan về môi trường và kiểm toán môi trường” có thời lượng đào tạo 8 tiết gồm 04 tiết lý thuyết và 04 tiết thảo luận. Chuyên đề tập trung vào giới thiệu về tình hình và xu hướng suy thoái, xuống cấp của môi trường, các vấn đề toàn cầu về môi trường, quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường và vai trò, ý nghĩa của KTMT cũng như vai trò của cơ quan KTNN trong KTMT.

Chuyên đề “Tổ chức thực hiện kiểm toán môi trường” với thời lượng 08 tiết (04 tiết lý thuyết, 04 tiết thảo luận) sẽ giới thiệu cho người học về các giai đoạn hay các bước tiến hành một cuộc kiểm toán đối với KTMT trong đó tập trung vào loại hình kiểm toán hoạt động môi trường và những nội dung đặc thù của KTMT. Chuyên đề mô tả các bước thưc hiên trong quá trình chuẩn bi ̣và lâp kế hoach kiểm toán (từ viêc khảo sát thu thâp thông tin; đánh giá trong yếu kiểm toán xác đinh rủi ro kiểm toán; xác đinh muc tiêu, nôi dung, tiêu chí kiểm toán; xác đinh pham vi/giớ i han của cuôc kiểm toán). Chuyên đề cũng giới thiệu các bước cần thưc hiện đối với giai đoan thưc hiện ̣ kiểm toán, trong đó tập trung phương án tiếp cân ṿà phương pháp thu thâp ḅằng chứng kiểm toán đặc thù và phổ biến trong KTMT; Giới thiệu các yêu cầu cơ bản đối với báo cáo kiểm toán, kết cấu và các thành phần chính và cách thức trình bày của báo cáo kiểm toán trong KTMT.

Chuyên đề “Hướng dẫn kiểm toán môi trường” đối với một số chủ đề môi trường cụ thể có thời lượng nhiều nhất trong chương trình đào tạo, gồm 20 tiết (12 tiết lý thuyết, 08 tiết thảo luận). Chuyên đề này được thiết kế nhằm giới thiệu, cung cấp cho người học cách tiếp cận kiểm toán một số lĩnh vực/nhóm vấn đề phổ biến theo thông lệ thế giới mà KTNN có thể tiến hành KTMT và các phương pháp kiểm toán, nội dung, cách thức kiểm toán đối với một số vấn đề môi trường cu ̣thể.  Các nội dung chính của Chuyên đề gồm: Giới thiệu về kiểm toán quản lý chất thải (phân loại chất thải, tác động của chất thải đối với sức khỏe và môi trường, quản lý và hạn chế chất thải, các vấn đề kiểm toán chính trong quản lý chất thải, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động các vấn đề chất thải); Giới thiệu về kiểm toán không khí (các loại hình và nguồn gây ô nhiễm không khí, tác động của ô nhiễm không khí và đo lường chất lượng 91 không khí, các vấn đề chính trong kiểm toán ô nhiễm không khí, kiểm toán tuân thủ các vấn đề liên quan đến việc hạn chế ô nhiễm không khí và kiểm toán hoạt động ô nhiễm không khí); Giới thiệu về kiểm toán hành động của chính phủ đối với chống biến đổi khí hậu (BĐKH) (các yếu tố-nguyên nhân gây ra BĐKH, thực trạng BĐKH ở Việt Nam, tầm quan trong của viêc thích ̣ ứng và giảm nhẹ với BĐKH, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoat đ̣ông các vấn đề BĐKH); Giới thiệu về kinh nghiệm KTMT của một số cơ quan Kiểm  toán nhà nước trong khu vực và thế giới./.


Ngọc Bích

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG