ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN HOẠT ĐỘNG
Thành lập Phân hội Kiểm toán viên nhà nước Việt Nam

Ngày 28/10/2021, Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam (VAA) đã ký quyết định số 127/QĐ-HKT về việc thành lập Phân hội Kiểm toán viên nhà nước Việt Nam là thành viên của Hiệp hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam. Theo đó, Phân hội Kiểm toán viên nhà nước Việt Nam là tổ chức nghề nghiệp của Kiểm toán viên Nhà nước, kế toán viên, công chức và viên chức đang công tác tại Kiểm toán nhà nước và các cá nhân khác được Kiểm toán nhà nước phê duyệt. Phân hội hoạt động với mục đích tập hợp các cán bộ kiểm toán, kế toán, hỗ trợ nâng cao trình độ, chia sẻ kinh nghiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán viên Nhà nước. Phân hội là tổ chức cơ sở của Hiệp hội kế toán và kiểm toán Việt Nam, Phân hội thừa nhận và hoạt động theo Điều lệ của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam và chịu sự quản lý của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

Hội viên cá nhân của Phân hội là công dân Việt Nam đủ từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm việc ở Việt Nam, có phẩn chất đạo đức tốt và là Kiểm toán viên Nhà nước, công chức, viên chức đang công tác tại Kiểm toán nhà nước hoặc các cán bộ nghỉ hưu của Kiểm toán nhà nước. Hội viên là người đã tốt nghiệp đại học, có thời gian từ 03 năm trở lên làm việc thực tế trong ngành kiểm toán, tài chính, kế toán (tính từ ngày tốt nghiệp đại học ghi trên bằng tốt nghiệp).

Tham gia Phân hội, các Hội viên được quyền tham gia các hoạt động tư vấn khoa học, phản biện khoa học, đề xuất, kiến nghị với Phân hội những vấn đề liên quan chính sách kiểm toán, kinh tế, tài chính, kế toán; tham gia các hoạt động của hội viên tổ chức của Phân hội, tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ. Được tạo điều kiện để thực hiện các nghiên cứu, các sáng kiến, phát minh. Được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật; được cung cấp thông tin, hướng dẫn và đảm bảo quyền tiếp cận, khai thách thông tin về pháp luật, chính sách kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán và thông tin nghề nghiệp kiểm toán, kế toán, hoạt động của Phân hội; tham gia thảo luận, biểu quyết các công việc của Phân hội, VAA. Được ứng cử, để cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm toán theo quy định của Phân hội; giới thiệu hội viên mới; hưởng các chính sách ưu đãi và tiện ích đối với các dịch vụ do Phân hội cung cấp và được khen thưởng theo quy định của Phân hội.

Hội viên phải chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành Điều lệ, quy định của Phân hội; tham gia các hoạt động của Phân hội, đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để phát triển nghề nghiệp, xây dựng Phân hội; bảo vệ uy tín của Phân hội, VAA, của nghề nghiệp; không được nhân danh Phân  hội, Kiểm toán nhà nước trong các quan hệ giao dịch cá nhân, kinh doanh... gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của Phân hội, Kiểm toán nhà nước, trừ khi được lãnh đạo Kiểm toán nhà nước phân công hoặc đồng ý bằng văn bản; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Phân hội, VAA; nộp hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định, thông báo của Phân hội, VAA.

PV

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG