ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN HOẠT ĐỘNG
Đại hội Đại biểu Phân hội Kiểm toán viên nhà nước lần thứ nhất sẽ diễn ra vào tháng 02/2022
Sáng 20/01, tại Hà Nội, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp lần thứ hai Ban vận động thành lập Phân hội Kiểm toán viên nhà nước Việt Nam (Phân hội). Đây là cuộc họp cuối cùng của Ban nhằm thống nhất các điều kiện chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Phân hội Kiểm toán viên nhà nước lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027 vào tháng 02/2022.
Phó Tổng KTNN Nguyễn Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo cuộc họp
Tại cuộc họp, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Trần Đức Lâm cho biết: Đến nay, Ban vận động thành lập Phân hội đã nhận được 429 phiếu của công chức, kiểm toán viên đăng ký hội viên. Trong đó, Khối tham mưu sự nghiệp có 97 phiếu đăng ký hội viên, Khối các KTNN khu vực có 182 phiếu hội viên, Khối KTNN chuyên ngành có 150 phiếu đăng ký hội viên.

Nhằm chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội lần thứ nhất Phân hội, Ban vận động đã thành lập 3 Tiểu ban: Tiểu ban Nhân sự xây dựng Đề án nhân sự của Phân hội; Tiểu ban Nội dung - Tuyên truyền thực hiện Dự thảo Văn kiện Đại hội, Kế hoạch tổ chức Đại hội, Nghị quyết của Đại hội, Kế hoạch tuyên truyền về Đại hộị; Tiểu ban Tài chính, Lễ tân - Khánh tiết chuẩn bị Kế hoạch tổ chức Đại hội. Đến nay, các Tiểu ban đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Về Đề án nhân sự cho Phân hội, dự kiến nhân sự gồm: 1 Chủ tịch Phân hội và 4 Phó Chủ tịch. Ủy viên Ban Chấp hành Phân hội dự kiến gồm 30 đồng chí, trong đó, mỗi đơn vị cử 1 lãnh đạo cấp Vụ tham gia Ban chấp hành. Bộ phận thường trực (Văn phòng Phân hội) là đại diện lãnh đạo cấp phòng thuộc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán và công chức thuộc Trường.

Theo kế hoạch, Đại hội lần thứ nhất sẽ thực hiện 4 nội dung theo quy định của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) như sau: Công bố Quyết định thành lập Phân hội, bầu Ban chấp hành Phân hội, thông qua Chương trình hoạt động kỳ đầu của Phân hội và Nghị quyết của Đại hội.
 
Tại cuộc họp, các thành viên Ban vận động thành lập Phân hội cũng thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại hội không quá 1,5 ngày, chậm nhất hoàn thành trước ngày 28/02. Địa điểm tổ chức tại trụ sở KTNN. Thành phần tham dự Đại hội từ 80-100 đại biểu.

Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội phải bảo đảm các yếu tố đổi mới, sáng tạo, có sự thừa kế; khẳng định tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của hội viên; dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc; tổ chức Đại hội bảo đảm thiết thực, trang trọng, tiết kiệm, đúng tiến độ và an toàn (tuân thủ các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19).

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đánh giá cao nỗ lực của các thành viên và tiểu ban thuộc Ban vận động thành lập Phân hội nhằm đảm bảo tiến độ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phân hội Kiểm toán viên nhà nước lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027.

Thống nhất với tờ trình và dự thảo do các tiểu ban trình bày tại cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đề nghị Tiểu ban Nội dung - Tuyên truyền hoàn thành Dự thảo Quy chế hoạt động của Phân hội, đồng thời bổ sung kế hoạch hoạt động của các chi hội thành viên để hoàn thành Báo cáo tổng kết quá trình thành lập Phân hội và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027, trình Đại hội vào tháng 02/2022.

Kế hoạch tổ chức Đại hội cần đảm bảo các nội dung diễn ra đúng trình tự, gồm: Thông qua quyết định thành lập Phân hội; trình bày báo cáo và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027; thông qua Quy chế hoạt động của Phân hội; bầu cử, kiểm phiếu và thông qua Nghị quyết Đại hội. Văn phòng KTNN chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ lễ tân, khánh tiết, trang trí Đại hội và tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.
 
(Theo baokiemtoannhanuoc.vn) 

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG