ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Xây dựng Hướng dẫn kiểm toán hoạt động đối với Cục Thuế trong kiểm toán ngân sách địa phương

Ngày 13/5/2022, Hội đồng khoa học Kiểm toán đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở “Xây dựng Hướng dẫn kiểm toán hoạt động đối với Cục Thuế trong kiểm toán ngân sách địa phương” do ThS Phạm Thế Hiển và CN Nguyễn Thanh Tùng (Kiểm toán nhà nước khu vực V) làm đồng chủ nhiệm. TS Vũ Thanh Hải, Vụ trưởng Vụ Pháp chế làm Chủ tịch hội đồng nghiệm thu.

Kiểm toán ngân sách địa phương là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động kiểm toán hàng năm của KTNN. Việc kiểm toán công tác thu NSNN luôn là trọng tâm kiểm toán. Trong đó, kiểm toán việc tổ chức thu NSNN tại các Cục Thuế là hoạt động thường xuyên của KTNN. Việc tổ chức kiểm toán hoạt động nhằm đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả đối với một Cục Thuế có ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; từ đó, góp phần tăng thu ngân sách trên địa bàn và chống thất thu ngân sách. Việc kiểm toán tại Cục Thuế trong kiểm toán ngân sách địa phương được thực hiện thường xuyên với 02 loại hình kiểm toán tuân thủ và kiểm toán tài chính; tuy nhiên, hiện nay KTNN chưa có ban hành hướng dẫn kiểm toán hoạt động đối với Cục Thuế.

Đề tài “Xây dựng Hướng dẫn kiểm toán hoạt động đối với Cục Thuế trong kiểm toán ngân sách địa phương” được tiến hành nhằm nghiên cứu Tổng quan cơ sở lý luận về kiểm toán hoạt động, kiểm toán hoạt động đối với Cục Thuế; Tổng hợp, đánh giá tổng quát về thực trạng kiểm toán và kiểm toán hoạt động tại cơ quan thuế và Xây dựng hướng dẫn kiểm toán hoạt động tại Cục Thuế trong kiểm toán ngân sách địa phương. Đề tài được kết cấu thành 3 chương: Chương 1 - Tổng quan về hoạt động của Cục Thuế và kiểm toán hoạt động; Chương 2 - Thực trạng kiểm toán hoạt động tại Cục Thuế trong kiểm toán ngân sách địa phương; Chương 3 - Xây dựng hướng dẫn kiểm toán hoạt động đối với Cục Thuế trong kiểm toán ngân sách địa phương.

Nhận xét về đề tài, Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những đóng góp cả về lý luận và thực tiễn của đề tài. Theo Hội đồng, đây là tài liệu rất hữu ích cho KTNN trong việc nghiên cứu, ban hành các quy trình, hướng dẫn về kiểm toán thu ngân sách địa phương và là nguồn tài liệu để Kiểm toán viên nhà nước nghiên cứu khi thực hiện kiểm toán hoạt động thu ngân sách địa phương. Đề tài đưa ra các nội dung không trùng lắp với các nghiên cứu sẵn có mà đưa ra vấn đề mới, có tính thực tiễn, được nghiên cứu, tham khảo nhiều văn bản quy định của Nhà nước, các kết quả kiểm toán thực tiễn, các tài liệu trích dẫn được sử dụng hợp lý, các dẫn chứng khá đầy đủ và được trình bày rõ ràng, rành mạch.

Tuy nhiên, để đề tài được hoàn thiện hơn, Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban đề tài bổ sung các hướng dẫn trong lĩnh vực kiểm toán hoạt động; Chương 2 cần đánh giá việc tổ chức kiểm toán còn khó khăn, hạn chế gì để có các giải pháp tại Chương 3; việc đánh giá phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quy trình hoạt động của cơ quan thuế; xây dựng tiêu chí kiểm toán cần bám sát vào quy trình hoạt động của cơ quan thuế…

Đề tài được Hội đồng xếp loại Khá.

                                                                        PV