ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Hoàn thiện thủ tục kiểm toán nghiệp vụ phát hành tiền và các kênh phát hành tiền khi thực hiện kiểm toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày 27 tháng 5 năm 2022, Hội đồng Khoa học kiểm toán đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở “Hoàn thiện thủ tục kiểm toán nghiệp vụ phát hành tiền và các kênh phát hành tiền khi thực hiện kiểm toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” do ThS Nguyễn Xuân Toàn và CN Nguyễn Minh Ngọc (Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII) làm đồng chủ nhiệm. Hội đồng do TS Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể làm Chủ tịch.

 

Lĩnh vực kiểm toán ngân hàng nhà nước mang tính đặc thù, phức tạp; báo cáo Kiểm toán Ngân hàng nhà nước là bộ phận để tổng hợp báo cáo kiểm toán năm của KTNN, phản ánh một mảng quan trọng của nền kinh tế, đánh giá về các chính sách tài chính, sự phát triển của kinh tế xã hội, những vấn đề được quốc hội và Chính phủ đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên hiện nay một số nghiệp vụ đặc thù của ngân hàng nhà nước vẫn chưa có hướng dẫn thủ tục kiểm toán cụ thể chi tiết và chưa được xây dựng hoàn thiện dẫn đến khó khăn cho công tác kiểm toán.

Đề tài “Hoàn thiện thủ tục kiểm toán nghiệp vụ phát hành tiền và các kênh phát hành tiền khi thực hiện kiểm toán tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam” được nghiên cứu không những có ý nghĩa về mặt lý luận mà còn có ý nghĩa thực tiễn đáp ứng nhu cầu phát triển của KTNN nhằm từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán của KTNN.    

Đề tài được kết cấu thành 2 chương, trong đó Chương 1 trình bày những vấn đề lí luận và thực tiễn về kiểm toán nghiệp vụ phát hành tiền, các kênh phát hành tiền của Ngân hàng nhà nước. Trong Chương 2 hoàn thiện thủ tục kiểm toán nghiệp vụ phát hành tiền và các kênh phát hành tiền khi thực hiện kiểm toán tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam đề tài trình bày các vấn đề về hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động kiểm toán nghiệp vụ phát hành tiền, các kênh phát hành tiền tại Ngân hàng nhà nước; Hoàn thiện thủ tục kiểm toán nghiệp vụ phát hành tiền; Hoàn thiện thủ tục kiểm toán các kênh phát hành tiền trong mối quan hệ phát hành tiền với chính sách tiền tệ của Nhà nước; Phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán của KTNN; Tổ chức kiểm toán độc lập theo chuyên đề; Tổ chức kiểm toán lồng ghép với kiểm toán BCTC hàng năm và Một số điều kiện cần thiết phục vụ cho việc nâng cao chất lượng kiểm toán nghiệp vụ phát hành tiền, các kênh phát hành tiền.

 

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao giá trị lý luận và thực tiễn của đề tài. Để hoàn thiện đề tài, Hội đồng đề nghị Ban đề tài tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng; giới hạn phạm vi nghiên cứu cho phù hợp, gắn với đối tượng nghiên cứu; rà soát các thuật ngữ cho chuẩn xác, bổ sung lý luận về thủ tục kiểm toán phát hành tiền và các kênh phát hành tiền. Đề tài cần phân định rõ đề xuất mới trong đó lưu ý điều kiện thực hiện.

 

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

 

PV