ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý khiếu nại kiểm toán

Sáng 06/6/2022, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức khai giảng lớp hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý khiếu nại kiểm toán dành cho cán bộ phụ trách công tác khiếu nại kiểm toán tại đơn vị tham mưu, các Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán nhà nước khu vực. Mục tiêu của khóa học nhằm hướng dẫn người dùng thao tác, sử dụng khái thác phần mềm quản lý khiếu nại kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Khóa học được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Năm 2019, Kiểm toán nhà nước xây dựng phần mềm Quản lý khiếu nại kiểm toán nhằm hỗ trợ công tác quản lý khiếu nại kiểm toán của ngành một cách hiệu quả. Phần mềm bao gồm các chức năng chính sau:

i) Hỗ trợ các đơn vị chủ trì kiểm toán và các đơn vị có liên quan trong quy trình xử lý khiếu nại kiểm toán quản lý, theo dõi, báo cáo việc tiếp nhận, phân loại, xử lý các khiếu nại kiểm toán của đơn vị được kiểm toán; theo dõi ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước về khiếu nại kiểm toán theo phạm vi đơn vị được phân công xử lý và trả lời khiếu nại của đơn vị;

ii) Hỗ trợ Vụ Tổng hợp theo dõi tiến độ trả lời khiếu nại của toàn ngành; theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình xử lý khiếu nại kiểm toán của các đơn vị trong toàn ngành.

Năm 2021, Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định số 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán nhà nước. Chính vì vậy, để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ phát sinh và yêu cầu của người dùng trong quá trình sử dụng, năm 2021 đã tiến hành nâng cấp, mở rộng Phần mềm Khiếu nại kiểm. Phần mềm sau khi nâng cấp sẽ giúp cho Kiểm toán nhà nước quản lý được các hồ sơ khiếu nại cho các cuộc kiểm toán trước năm 2017; hồ sơ khiếu nại về hành vi ứng xử của đoàn tổ, cá nhân; Quản lý quá trình khiếu kiện đối với hồ sơ khiếu nại. Cung cấp khả năng khai thác các báo cáo theo hệ thống mẫu biểu thay đổi của Kiểm toán nhà nước; Cung cấp các thông tin dữ liệu khiếu nại cho hệ thống báo cáo nhanh và Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán nhà nước.

PV