ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm toán hoạt động do Kiểm toán nhà nước khu vực thực hiện

Ngày 03/6/2022, Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm toán hoạt động do Kiểm toán nhà nước khu vực thực hiện do ThS Đặng Đình Tự và CN Hoàng Tuấn Long (Kiểm toán nhà nước khu vực I) làm đồng chủ nhiệm. ThS Trần Lim Lộc, Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước làm Chủ tịch hội đồng nghiệm thu.

Kiểm toán hoạt động hiện đang là một trong ba loại hình kiểm toán mà Kiểm toán nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước, trong đó Kiểm toán nhà nước khu vực đã thực hiện nhiều cuộc kiểm toán hoạt động trong nhiều lĩnh vực nhằm tăng cường thực hiện chức năng kiểm tra, đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý ngân sách, tiền và tài sản nhà nước và đã đánh giá được tính đúng đắn trung thực của các số liệu quyết toán, việc tuân thủ hệ thống các văn bản về quản lý tài chính, tài sản của Nhà nước, kiến nghị xử lý các sai phạm về công tác quản lý kinh tế, tài chính tại đơn vị được kiểm toán… Tuy nhiên, số lượng các cuộc kiểm toán hoạt động vẫn còn ít và chưa đa dạng về chủ đề kiểm toán, nội dung kiểm toán còn tập trung vào các nội dung tuân thủ các quy định của Nhà nước trong quản lý tài chính, tài sản, kế toán, quyết toán ngân sách…

Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm toán hoạt động do Kiểm toán nhà nước khu vực thực hiện được tiến hành nghiên cứu nhằm chỉ ra được những hạn chế bất cập của các cuộc kiểm toán hoạt động do Kiểm toán nhà nước khu vực thực hiện, từ đó đề xuất những giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong các cuộc kiểm toán hoạt động, mang lại những giá trị thiết thực cho hoạt động kiểm toán tại Kiểm toán nhà nước khu vực nói riêng và các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước nói chung.

Ngoài mở đầu và kết luận, nội dung của đề tài được kết cấu thành 2 chương: Chương 1 trình bày những nội dung cơ bản về kiểm toán hoạt động của Kiểm toán nhà nước hiện nay và thực trạng các cuộc kiểm toán hoạt động do Kiểm toán nhà nước khu vực thực hiện và Chương 2 đề xuất Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm toán hoạt động do Kiểm toán nhà nước khu vực thực hiện. Trong đó, tác giả tập trung vào các giải pháp xác định chủ đề kiểm toán và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán hoạt động (bao gồm lập mô hình hoạt động, xác định trọng yếu và rủi ro kiểm toán, xây dựng tiêu chí kiểm toán, lập Kế hoạch thu thập bằng chứng kiểm toán, tổng hợp kết quả kiểm toán và lập Báo cáo kiểm toán) và giải pháp nâng cao tính hiệu lực các kiến nghị của các cuộc kiểm toán hoạt động.

Nhận xét về đề tài, Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao nỗ lực và kết quả nghiên cứu của đề tài. Đề tài đã đưa ra được các kiến nghị, đề xuất rõ ràng, có tính khả thi. Đề tài đã trình bày được thực trạng, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, giải pháp và điều kiện thực hiện đảm bảo tính logic, phù hợp. Để hoàn thiện đề tài, Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu bổ sung nhân tố cốt lõi ảnh hưởng đến chất lượng các cuộc kiểm toán hoạt động, mối quan hệ với đối tượng kiểm toán và các bên liên quan; các giải pháp đưa ra cần gắn với các tồn tại, hạn chế hơn nữa.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

PV