ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Kiểm toán việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trong cuộc kiểm toán ngân sách địa phương

Chiều 09/6, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học KTNN đã nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Tổ chức kiểm toán việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trong cuộc kiểm toán ngân sách địa phương” do Ths. Nguyễn Văn Quang và CN. Trần Thị Khánh Ngà (KTNN khu vực XIII) đồng chủ nhiệm. Ths.Trần Kim Lộc - Giám đốc Trường đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch hội đồng nghiệm thu.

Theo Ban chủ nhiệm Đề tài, trong cơ cấu chi ngân sách địa phương, kinh phí sự nghiệp môi trường luôn chiếm tỷ trọng lớn, đặc biệt là tại các đô thị phát triển. Việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường ảnh hưởng tới chất lượng môi trường sống của người dân và ngày càng được Quốc hội, Chính phủ, nhân dân quan tâm trong bối cảnh ô nhiễm môi trường ngày càng báo động.

Mặt khác, do đặc điểm riêng của nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường nên nguy cơ lãng phí thất thoát trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường rất cao. Vì vậy, trong các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương, KTNN thường xuyên chọn mẫu thực hiện kiểm toán kinh phí sự nghiệp môi trường trong tổng nguồn kinh phí sự nghiệp tại các cơ quan tổng hợp như Sở Tài chính và các Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN đã phát hiện nhiều sai phạm, bất cập trong công tác quản lý, quyết toán các nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường như: áp dụng sai định mức, khối lượng trong lập dự toán, việc nghiệm thu, quyết toán chưa chặt chẽ… Những sai phạm trên một phần nguyên nhân đến từ đơn vị sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường, nhưng cũng có không ít trường hợp do cơ chế, chính sách của cơ quan quản lý nhà nước ban hành chưa rõ ràng, có nhiều lỗ hổng, thay đổi liên tục trong các năm qua.

Từ thực tế trên, Ban Đề tài đã nghiên cứu và làm rõ những vấn đề lý luận về hệ thống các quy định pháp lý, đặc điểm, yêu cầu trong việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường; vai trò của KTNN trong kiểm toán việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường; phân tích thực trạng tổ chức kiểm toán, chỉ ra những kết quả đạt được, một số hạn chế và nguyên nhân; từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm toán việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trong cuộc kiểm toán ngân sách địa phương.

Hội đồng nghiệm thu nhấn mạnh, Ban chủ nhiệm và các thành viên thực hiện Đề tài là những kiểm toán viên có kinh nghiệm trong công tác kiểm toán nên có rất nhiều thuận lợi khi nghiên cứu.

Hiện nay, KTNN có rất ít đề tài khoa học nghiên cứu về cách thức tổ chức, phương pháp và thủ tục kiểm toán… đối với công tác kiểm toán kinh phí sự nghiệp môi trường trong cuộc kiểm toán ngân sách địa phương. Hơn nữa, hệ thống văn bản pháp lý về quản lý kinh phí môi trường ngày càng nhiều và thay đổi liên tục trong các năm qua. Do đó, việc nghiên cứu đề tài vừa có ý nghĩa về mặt lý luận, vừa có ý nghĩa về mặt thực tiễn.

Để hoàn thiện Đề tài, Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm tác giả bổ sung một số khái niệm như: “kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường”, “kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường” và “nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường”; làm rõ các các đánh giá về mục tiêu, nội dung, thời điểm, thời gian và kể cả các giai đoạn của quy trình kiểm toán.

Về giải pháp thực hiện, Ban Chủ nhiệm đề tài cân nhắc biên tập theo nhóm các giải pháp: Hoàn thiện cơ sở pháp lý, các văn bản quy định, hướng dẫn kiểm toán; Hoàn thiện công tác kiểm toán (bao gồm việc xác định rõ mục tiêu, nội dung, phạm vi, phương pháp và cách thức tổ chức đoàn kiểm toán); Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán…

Đề tài xếp loại Khá.

 
PV
 

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG