ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Tăng cường quản lý tài sản công tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước”

Chiều 16/6/2022, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học của Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở "Tăng cường quản lý tài sản công tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc KTNN" do Ths. Đinh Thị Hồng Hòa - Văn phòng KTNN và Ths. Đàm Thị Kim Phượng - KTNN chuyên ngành Ib đồng chủ nhiệm. Ths. Trần Kim Lộc là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Tài sản công là nguồn lực nội sinh của đất nước, góp phần quan trọng vào quá trình sản xuất cũng như quản lý xã hội, cung cấp nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhà nước là chủ sở hữu của tất cả tài sản công. Các cơ quan Nhà nước không có quyền sở hữu tài sản công mà chỉ có quyền quản lý, sử dụng các tài sản này để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Theo Ban Đề tài, hiện nay, công tác quản lý tài sản công tại cơ quan Nhà nước tại Việt Nam đã có nhiều tiến bộ, song vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Tình trạng sử dụng vượt tiêu chuẩn định mức gây lãng phí, tự ý sắp xếp, xử lý làm thất thoát tài sản; Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc còn xa hoa, lãng phí, việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc chưa hiệu quả, sai mục đích; Việc triển khai mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung còn chậm...

Xuất phát từ thực tiễn trên, Ban Đề tài tổ chức nghiên cứu “Tăng cường quản lý tài sản công tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc KTNN” nhằm hệ thống những vấn đề lý luận về quản lý tài sản công tại KTNN; Tổng hợp, phân tích thực trạng quản lý tài sản công tại cơ quan, đơn vị trực thuộc KTNN; Đề xuất phương hướng, giải pháp tăng cường quản lý tài sản công tại cơ quan, đơn vị trực thuộc KTNN.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, các phụ lục và các tài liệu tham khảo, Đề tài nghiên cứu được trình bày theo 03 chương: Chương 1 - Tổng quan về quản lý tài sản công tại KTNN; Chương 2 - Thực trạng quản lý tài sản công tại cơ quan, đơn vị trực thuộc KTNN; Chương 3 - Giải pháp tăng cường quản lý tài sản công tại cơ quan, đơn vị trực thuộc KTNN trong thời gian tới.

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao ý thức của Ban Đề tài trong tổ chức thực hiện nghiên cứu. Theo Hội đồng, từ việc đánh giá thực trạng quản lý việc giao, thu hồi, chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy, kiểm kê, thanh tra, kiểm tra, giám sát về tài sản công, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công của KTNN, trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận, Đề tài đã đề ra định hướng, xây dựng giải pháp, mục tiêu, tiêu chí quản lý tài sản công của KTNN một cách sâu sắc, có tính ứng dụng thực tiễn. Đây có thể coi là thành công của Đề tài, có giá trị tham khảo quan trọng cho việc quản lý sử dụng tài sản công tại các đơn vị trực thuộc KTNN.

Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban Đề tài nghiên cứu, biên tập để nêu bật được sự cần thiết của Đề tài gắn với công tác quản lý, sử dụng tài sản công của KTNN; rà soát lại đối tượng nghiên cứu cho phù hợp với tên và nội dung của Đề tài. Bên cạnh đó, Ban Đề tài cần xác định rõ phạm vi nghiên cứu, bổ sung số liệu nghiên cứu năm 2021; xác định rõ tiêu chí đánh giá tăng cường quản lý tài sản công tại cơ quan nhà nước, để đảm bảo tính logic giữa các chương. Đồng thời bổ sung một số giải pháp về hoàn thiện văn bản pháp lý về quản lý tài sản công, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài sản công…

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu thống nhất xếp loại Khá./.

                                                                   PV