ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học do KTNN thực hiện”

Sáng 04/7/2022, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học của Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học do KTNN thực hiện” do Ths. Trần Văn Thắng và Ths. Tô Hoàng Việt Linh - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm đồng chủ nhiệm. Ths. Trần Kim Lộc - giám đốc Trường là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Sau hơn 27 năm xây dựng và phát triển, cùng với việc triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác chuyên môn thì công tác nghiên cứu khoa học của KTNN đã có nhiều đóng góp có giá trị vào sự phát triển chung của ngành. Công tác nghiên cứu khoa học của Kiểm toán nhà nước gồm có 03 hoạt động cơ bản là nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học. Trong ba hoạt động đó, việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học đang là một vấn đề đặt ra đối với công tác nghiên cứu khoa học của KTNN. Đây là một trong những hạn chế của công tác nghiên cứu khoa học của KTNN mà các thành viên Hội đồng khoa học đã chỉ ra trong nhiều năm qua do việc ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài vào thực tiễn vẫn còn hạn chế.

Nhận thức được điều đó, Đề tài tập trung nghiên cứu về công tác ứng dụng kết quả NCKH vào thực tiễn hoạt động của Kiểm toán nhà nước từ năm 2014 đến năm 2020 nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học do KTNN thực hiện.

Đề tài được kết cấu thành 2 chương, trong đó Chương 1 tập trung nghiên cứu một số vấn đề tổng quan về vai trò, nội dung và các hình thức ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, làm rõ thực trạng hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học hiện nay của KTNN và chỉ ra những mặt đã làm được, những tồn tại hạn chế và phân tích nguyên nhân; Chương 2 đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học do KTNN thực hiện vào thực tiễn tổ chức và hoạt động của ngành.

Nhận xét về đề tài, Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao giá trị lý luận và thực tiễn của đề tài. Đề tài đã trình bày tổng quan một số vấn đề cơ bản về nghiên cứu khoa học, kết quả nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, mục đích, yêu cầu, hình thức ứng dụng kết quả nghiên cứu và các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng kết quả nghiên cứu của Kiểm toán nhà nước. Đề tài đã đánh giá thực trạng ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của Kiểm toán nhà nước, chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế để làm cơ sở đề xuất các giải pháp. Đề tài cũng đã đưa ra định hướng và đề xuât một số giải pháp để nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học do Kiểm toán nhà nước thực hiện.

Để hoàn thiện đề tài, Hội đồng đề nghị ban đề tài bổ sung kinh nghiệm của các bộ ngành về ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học; bổ sung một số đánh giá liên quan. Trong Chương 2, đề tài cần bổ sung thêm các giải pháp về trách nhiệm của đơn vị chủ trì, vai trò của Hội đồng khoa học, giải pháp về nguồn kinh phí triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu...

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Xuất sắc.

PV

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG