ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Khai giảng các lớp bồi dưỡng chuyên môn cho Kiểm toán viên nhà nước

Thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2022, ngày 05/9, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng chuyên môn cho kiểm toán viên, gồm: Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 3; Bồi dưỡng kiểm toán môi trường; Bồi dưỡng về kinh tế đối ngoại và nghiệp vụ hải quan; Hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống thông tin đấu thầu phục vụ hoạt động kiểm toán.

Theo kế hoạch, lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 3 sẽ diễn ra từ ngày 05-09/9/2022, với sự tham gia của các giảng viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán NSNN của KTNN. Trong thời gian diễn ra lớp học, các học viên sẽ được trang bị các kiến thức về: kỹ năng khảo sát và lập kế hoạch kiểm toán NSNN; kỹ năng phân tích, đánh giá trong kiểm toán tại các đơn vị sử dụng NSNN; kỹ năng phân tích, đánh giá trong kiểm toán NSNN; kỹ năng lập báo cáo kiểm toán NSNN.

 Cùng thời gian này, lớp Bồi dưỡng kiểm toán môi trường cũng được tổ chức gồm 03 Chuyên đề với tổng thời lượng bồi dưỡng 36 tiết. Tại khóa học, các kiểm toán viên được trang bị những kiến thức tổng quan về môi trường và kiểm toán môi trường; cách tiếp cận kiểm toán một số lĩnh vực/nhóm vấn đề phổ biến theo thông lệ thế giới mà KTNN có thể tiến hành kiểm toán môi trường và các phương pháp kiểm toán, nội dung, cách thức kiểm toán đối với một số vấn đề môi trường cụ thể.

Lớp Bồi dưỡng Tổng quan về kinh tế đối ngoại và nghiệp vụ hải quan sẽ trang bị cho kiểm toán viên các kiến thức chung về quản lý nhà nước đối với kinh tế đối ngoại, và những kiến thức cơ bản về hoạt động ngoại thương, xuất nhập khẩu hàng hóa, nghiệp vụ hải quan có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Thông qua 02 chuyên đề: Tổng quan về hoạt động kinh tế đối ngoại và Nghiệp vụ hải quan, các giảng viên sẽ trao đổi về kiến thức cơ bản về tổng quan về kinh tế đối ngoại và nghiệp vụ hải quan như vai trò, quan điểm chỉ đạo của Đảng về hoạt đông kinh tế đối ngoại, các nghiệp vụ cơ bản liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa trong hoạt động ngoại thương như hợp đồng thương mại, thanh toán quốc tế, vận tải bảo hiểm. Đồng thời, các kiểm toán viên cũng được cập nhật về hệ thống pháp luật Hải quan, các nghiệp vụ hải quan, một số quy trình thủ tục hải quản, và công tác quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Khóa học cũng được tổ chức từ ngày 05-09/9/2022.

Lớp Hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống thông tin đấu thầu phục vụ hoạt động kiểm toán cho các đơn vị tham mưu, KTNN chuyên ngành và KTNN khu vực được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Trung tâm tin học phối hợp với Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tham gia giảng dạy lớp hướng dẫn sử dụng phần mềm này. Khóa học diễn ra trong 01 ngày bao gồm các nội dung: Tổng quan và giới thiệu các chức năng phần mềm hệ thống thông tin đấu thầu phục vụ hoạt động kiểm toán; Hướng dẫn khai thác sử dụng phần mềm hệ thống thông tin đấu thầu phục vụ hoạt động kiểm toán; Hướng dẫn thực hành các chức năng trên phần mềm hệ thống thông tin đấu thầu phục vụ hoạt động kiểm toán.

Theo kế hoạch, ngày 06/9, KTNN tiếp tục tổ chức lớp Bồi dưỡng kiểm toán thuế tại chi nhánh đào tạo phía Nam (Lớp 2). Đây là khóa học dành cho đối tượng là công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực kiểm toán công tác quản lý thu thuế có từ 4-8 năm kinh nghiệm và các đối tượng khác cần bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về kiểm toán công tác quản lý thu thuế. Thông qua khóa học, học viên sẽ được trang bị các nội dung liên quan đến hệ thống lý luận nền tảng và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn kiểm toán công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại cơ quan thuế, cơ quan Hải quan địa phương. Đây cũng là nội dung quan trọng nhất trong kiểm toán thu ngân sách nhà nước của KTNN. Trong 4 ngày học, các học viên được chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về hệ thống thuế ở Việt Nam; các kỹ năng cơ bản thực hiện một số nội dung kiểm toán tại cơ quan thuế và cơ quan hải quan. Bên cạnh đó, các giảng viên cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về kiểm toán chuyển giá.

PV

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG