ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Xây dựng bộ tiêu chí kiểm toán để đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản

Thực hiện quyết định số 1406/QĐ-KTNN ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Kiểm toán nhà nước về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2021, ngày 23 tháng 11 năm 2022, Hội đồng Khoa học kiểm toán đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng bộ tiêu chí kiểm toán để đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản” do ThS Nguyễn Xuân Khải (Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II) và TS Lê Doãn Hoài (Ủy ban Kiểm tra Trung ương) làm đồng chủ nhiệm. Hội đồng do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh làm chủ tịch.

Ông Nguyễn Xuân Khải, chủ nhiệm đề tài, trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu

Theo Ban đề tài, công nghiệp khai khoáng là một ngành quan trọng, góp phần đáng kể vào nguồn ngân sách quốc gia, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, khai thác khoáng sản không hợp lý sẽ dẫn đến phi hiệu quả, làm giảm giá trị gia tăng và phá hủy môi trường sinh thái tự nhiên, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người và các loài sinh vật. Kể từ năm 2013 trở lại đây, quản lý và khai thác khoáng sản luôn được coi là vấn đề trọng tâm trong các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương.

Mặc dù, kiểm toán trong lĩnh vực khai thác khoáng sản đã được triển khai và thực hiện từ năm 2013, tuy nhiên các cuộc kiểm toán chủ yếu là các cuộc kiểm toán tuân thủ, chưa đánh giá được tính hiệu quả, hiệu lực và tính kinh tế để từ đó đưa ra những kiến nghị chính sách cho các nhà quản lý thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác khoáng sản phù hợp. Cho đến nay KTNN chưa xây dựng hệ thống các tiêu chí kiểm toán để đánh giá tính hiệu quả, hiệu lực và tính kinh tế. Do đó, việc xây dựng bộ tiêu chí kiểm toán trong hoạt động quản lý và khai thác khoáng sản là cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng cho các cuộc kiểm toán liên quan đến các hoạt động khai thác khoáng sản.

Đề tài Xây dựng bộ tiêu chí kiểm toán để đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản” do đó được nghiên cứu nhằm hệ thống hoá cơ sở lý luận về phương pháp xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán tài nguyên khoáng sản; Phương pháp xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán  tài nguyên khoáng sản từ đó xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực để áp dụng triển khai kiểm toán quản lý khai thác khoáng sản.

Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục, nội dung của đề tài được chia làm 03 Chương: Chương 1 trình bày khái quát về các hoạt động khai thác khoáng sản, công tác quản lý và kiểm toán công tác quản lý và khai thác khoáng sản; Chương 2 nêu và phân tích thực trạng kiểm toán công tác quản lý và khai thác khoảng sản tại Việt Nam và một số bài học kinh nghiệm trên thế giới; và Chương 3 xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong kiểm toán tài nguyên khoảng sản.

Nhận xét về đề tài, Hội đồng nghiệm thu nhận định việc nghiên cứu đề tài mang tính cấp thiết, có ý nghĩa thực tiễn, là cơ sở để các đoàn kiểm toán, KTV tham khảo và ứng dụng vào công tác kiểm toán. Nội dung được kết cấu tổng quan gồm 03 chương là hợp lý; kết cấu tổng quan mỗi chương tương đối phù hợp với định hướng nghiên cứu. Đề tài đưa ra các nội dung không trùng lắp với các nghiên cứu sẵn có mà đưa ra vấn đề mới, có tính thực tiễn. Đề tài được hoàn thành thông qua việc các tác giả đã nghiên cứu, tham khảo nhiều văn bản quy định của nhà nước và kinh nghiệm của nước ngoài, các kết quả kiểm toán thực tiễn, các tài liệu trích dẫn được sử dụng hợp lý, các dẫn chứng khá đầy đủ và được trình bày rõ ràng, rành mạch.

Để hoàn thiện đề tài, Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu rà soát kết cấu và thời lượng đảm bảo phù hợp, cân đối, hợp lý. Các nội dung được trình bày cần gắn với thực trạng cũng như các nội dung mang tính lý luận chung. Về đối tượng nghiên cứu cần bổ sung thêm công tác quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản; Về phạm vi nghiên cứu bổ sung công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và kiểm toán quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản giai đoạn cụ thể hơn.

Về giải pháp thực hiện, đề nghị ban đề tài bổ sung định hướng, nguyên tắc xây dựng tiêu chí; bộ tiêu chí cần cụ thể hơn; thời lượng dành cho xây dựng tiêu chí cần phù hợp hơn; bổ sung tiêu chí kiểm toán là công tác lập hồ sơ mời thầu, đấu giá được đảm bảo đúng quy định trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật; sắp xếp các nhóm tiêu chí phù hợp; bổ sung một số tiêu chí theo gợi ý; rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của KTNN đối với việc kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản và tính tương thích giữa Luật KTNN với các Luật chuyên ngành có liên quan.

Đánh giá chung về đề tài, Hội đồng nghiệm thu thống nhất đề tài xếp loại Khá.

PV