ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Kiểm toán nhà nước trong môi trường ứng dụng Công nghệ 4.0

Thực hiện quyết định số 1127/QĐ-KTNN ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2022, ngày 07/9/2023, Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Kiểm toán nhà nước trong môi trường ứng dụng Công nghệ 4.0” do ThS Trần Đức Lâm (Vụ Tổ chức cán bộ) và ThS Trần Ngọc An (Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II) đồng Chủ nhiệm. GS.TS Đoàn Xuân Tiên - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Theo Ban đề tài, tại Việt Nam, trong những năm qua, trước sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0 (Trí tuệ nhân tạo - AI, Internet vạn vật - IoT, Dữ liệu lớn), ứng dụng công nghệ thông tin được xác định là công cụ hữu hiệu trong việc cải cách hành chính. Việc ứng dụng giải quyết hồ sơ trên nền tảng điện tử đã được Văn phòng chính phủ triển khai từ nhiều năm nay với mục tiêu: ứng dụng công nghệ thông tin, hướng đến “Văn phòng chính phủ phi giấy tờ”. Quản lý hành chính nhà nước đi kèm với ứng dụng công nghệ là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, phù hợp với quy luật phát triển xã hội, đã được triển khai, giúp cán bộ công chức có bước nhận thức cơ bản về sự cần thiết của việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính nhà nước. Nhiều nghiên cứu về việc chấp nhận và sử dụng công nghệ bằng mô hình UTAUT đã và đang thực sự được tiến hành trong khu vực công và các cơ sở giáo dục đại học trên toàn thế giới. Tuy nhiên, có rất ít đề tài nghiên cứu khoa học, các bài báo nghiên cứu được đăng trên các ấn phẩm có uy tín về việc sử dụng mô hình chấp nhận ứng dụng sử dụng công nghệ trong khu vực công nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đặc biệt là các cơ quan kiểm toán tối cao. Hơn lúc nào hết KTNN cần có những nghiên cứu mang tính học thuật và thực tiễn cao để xác định chiến lược phát triển ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng hơn và toàn diện hơn để bắt kịp với xu thế phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Đề tài “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Kiểm toán nhà nước trong môi trường ứng dụng Công nghệ 4.0” nghiên cứu những cơ sở lý luận, thực tiễn cũng như kinh nghiệm nước ngoài nhằm đề xuất các giải pháp ứng dụng các thành tựu khoa học của CMCN 4.0 như Big data, AI, Blockchain... phục vụ việc nâng cao chất lượng, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kiểm toán viên của KTNN.

Thông qua 3 chương, Đề tài làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn sự cần thiết đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của KTNN trong môi trường ứng dụng Công nghệ 4.0; Tổng hợp các kinh nghiệm quốc tế về quản trị nhân sự của các cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới và dựa vào các hướng dẫn quản trị nhân sự của các tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao (INOTSAI) và cơ quan kiểm toán tối cao khu vực Châu Phi (AFROSAI); Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của KTNN trong môi trường Công nghệ 4.0; từ đó đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ, toàn diện nhằm phát triển nguồn nhân lượng cao của KTNN trong môi trường Công nghệ 4.0 trong thời gian tới.

Nghiên cứu về thực trạng ứng dụng các công nghệ 4.0 chỉ ra rằng: Hạ tầng ứng dụng công nghệ 4.0 của KTNN cơ bản đáp ứng được việc chia sẻ dữ liệu; đáp ứng nhu cầu cơ bản sử dụng các phần mềm quản lý điều hành; hạ tầng kỹ thuật Trung tâm dữ liệu đảm bảo được hoạt động an toàn cho hệ thống; ứng dụng CNTT trong chỉ đạo điều hành đã giúp cán bộ công chức nâng cao hiệu quả công việc, rút ngắn thời gian xử lý nghiệp vụ, góp phần quan trọng vào cải cách hành chính của KTNN; phần mềm ứng dụng trong hoạt động kiểm toán các lĩnh vực bước đầu được xây dựng góp phần hiện đại hóa hoạt động kiểm toán. Tuy nhiên, hạ tầng kỹ thuật tại Trung tâm dữ liệu chưa được xây dựng theo quy chuẩn mới; một số máy chủ chưa được nâng cấp để sử dụng ảo hóa, dữ liệu lớn; hệ thống an toàn, bảo mật trong một số thời điểm chưa thực sự hiệu quả; hiện nay, thiết bị tin học, công nghệ phát triển khá nhanh với nhiều công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại, do vậy sẽ tạo áp lực, khó khăn nhất định khi đầu tư thay thế, nâng cấp trang thiết bị tin học trong thực tiễn hoạt động; các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán chưa thực sự hiện đại, chưa hỗ trợ được nhiều trong thực tiễn tổ chức hoạt động kiểm toán; lực lượng công chức, viên chức chuyên trách CNTT còn thiếu và yếu. Qua đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ 4.0 trong tổ chức hoạt động của KTNN, đề tài đã từng bước giải quyết tốt thông qua đề xuất các giải pháp phù hợp trong Chương 3.

 

GS.TS. Đoàn Xuân Tiên - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu kết luận

 

Đề tài “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Kiểm toán nhà nước trong môi trường ứng dụng Công nghệ 4.0” được đánh giá là một đề tài có tính khoa học, có giá trị ứng dụng trong thực tiễn hoạt động của KTNN. Đề tài cơ bản đã làm rõ những vấn đề chung về công nghệ 4.0 và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của KTNN; đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong môi trường ứng dụng công nghệ 4.0, từ đó nhóm nghiên cứu đưa ra một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho KTNN. Để hoàn thiện đề tài, Hội đồng đề nghị nhóm ngheien cứu thu thập thêm thông tin để làm rõ hơn yêu cầu nguồn nhân lực của KTNN đáp ứng chiến lược phát triển KTNN cũng như chiến lược phát triển CNTT của ngành. Đồng thời, nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh một số nội dung: trình bày rõ hơn các bài học kinh nghiệm của các SAI có thể áp dụng cho KTNN Việt Nam; làm rõ định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của KTNN trong môi trường ứng dụng công nghệ 4.0; hoàn thiện các khuyến nghị gắn với kết quả từ các mô hình nghiên cứu.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

 

PV