ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN HOẠT ĐỘNG
Họp Ban rà soát hệ thống ngân hàng câu hỏi phục vụ công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn trong hoạt động kiểm toán

Chiều 11/9, Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Trần Kim Lộc chủ trì cuộc họp lần thứ hai Ban rà soát danh mục văn bản, tài liệu và hệ thống ngân hàng câu hỏi, đáp án phục vụ công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước (gọi tắt là Ban rà soát) để thống nhất toàn bộ nội dung và thời gian hoàn thiện gửi sản phẩm cho Hội đồng thẩm định. Cùng tham dự cuộc họp có các thành viên Ban rà soát. 

Ban rà soát gồm 6 Tiểu ban chuyên môn: Tiểu ban 1 - Kiến thức chung về KTNN; Tiểu ban 2 - Kiến thức về quy trình kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán, lập và thẩm định báo cáo kiểm toán, kiểm soát chất lượng kiểm toán; Tiểu ban 3 - Kiến thức về kiểm toán ngân sách nhà nước; Tiểu ban 4 - Kiến thức về kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình; Tiểu ban 5 - Kiến thức về kiểm toán doanh nghiệp và tài chính ngân hàng; Tiểu ban 6 - Kiến thức về kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề.

Sau phiên đầu tiên diễn ra ngày 28/6/2023, các Tiểu ban chuyên môn đã xây dựng danh mục gồm 202 văn bản, tài liệu, trong đó có 149 văn bản, tài liệu giữ nguyên; 24 văn bản lược bỏ và bổ sung 53 văn bản mới. Về hệ thống câu hỏi và đáp án, các Tiểu ban đã rà soát và bổ sung 443 câu hỏi, tương ứng 25% so với số lượng câu hỏi hiện hành (1808 câu hỏi). Trong đó, số lượng câu hỏi kiến thức chung về KTNN tăng lên thành 440 câu (tăng 21%);  Quy trình, chuẩn mực kiểm toán, kiểm soát chất lượng kiểm toán, lập và thẩm định báo cáo kiểm toán có 425 câu (tăng 33%); Kiểm toán ngân sách nhà nước có 398 câu (tăng 22%); Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình 319 câu (tăng 28%); Kiểm toán doanh nghiệp và các tổ chức tài chính - ngân hàng 367 câu (tăng 22%); Kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề 302 câu (tăng 22%).

 

Theo kế hoạch, các Tiểu ban chuyên môn tiếp tục rà soát, hoàn thiện câu hỏi để tổng hợp trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành danh mục văn bản, tài liệu và hệ thống ngân hàng câu hỏi, đáp án phục vụ công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của KTNN năm 2024.

 

PV