ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Thẩm định tài liệu Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán các tổ chức tài chính - ngân hàng các cấp độ

Chiều 25/12, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức họp thẩm định Tài liệu bồi dưỡng Kỹ năng kiểm toán các tổ chức tài chính - ngân hàng cấp độ 1,2, 3 thuộc Hệ thống Chương trình đào tạo, bồi dưỡng của KTNN.

Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán các tổ chức tài chính - ngân hàng cấp độ 1 dành cho công chức được phân công kiểm toán lĩnh vực tài chính - ngân hàng có từ 1-3 năm kinh nghiệm và các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán tài chính - ngân hàng cấp độ cơ bản. Chương trình cấp độ 1 gồm các chuyên đề: Tổng quan các tổ chức tài chính - ngân hàng; Kỹ năng kiểm toán chi tiết tại Ngân hàng Nhà nước; Kỹ năng kiểm toán chi tiết tại ngân hàng thương mại; Kỹ năng kiểm toán chi tiết tại Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Kỹ năng kiểm toán chi tiết tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Kỹ năng kiểm toán chi tiết tại công ty bảo hiểm.

Đối với cấp độ 2, đối tượng học viên là công chức được phân công kiểm toán lĩnh vực tài chính - ngân hàng có từ 4-8 năm kinh nghiệm và các đối tượng khác cần bổ sung kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán tài chính - ngân hàng nâng cao. Tài liệu gồm 6 chuyên đề: Kỹ năng phân tích trong kiểm toán các tổ chức tài chính - ngân hàng; Kỹ năng kiểm toán tổng hợp một số nghiệp vụ chủ yếu của Ngân hàng Nhà nước; Kỹ năng kiểm toán tổng hợp một số nghiệp vụ chủ yếu của Ngân hàng thương mại; Kỹ năng kiểm toán tổng hợp tại Ngân hàng chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Kỹ năng kiểm toán tổng hợp một số nghiệp vụ chủ yếu của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Kỹ năng kiểm toán tổng hợp một số nghiệp vụ chủ yếu của công ty bảo hiểm.

 

Ông Phan Trường Giang - Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VII, đại diện Ban biên soạn - báo cáo nội dung tài liệu

 

Tài liệu cấp độ 3 dành cho công chức được phân công kiểm toán lĩnh vực tài chính - ngân hàng có từ 9 năm kinh nghiệm trở lên và các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán các lĩnh vực tài chính - ngân hàng nâng cao. Với chương trình nâng cao, học viên được trang bị một số kỹ năng khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán, xác định rủi ro và trọng yếu kiểm toán, phân tích, đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực tại các tổ chức tài chính - ngân hàng. Tài liệu bao gồm các nội dung: Kỹ năng khảo sát và lập kế hoạch kiểm toán các tổ chức tài chính - ngân hàng; Kỹ năng đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán trong kiểm toán các tổ chức tài chính - ngân hàng; Kỹ năng kiểm toán đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong hoạt động của tổ chức tài chính - ngân hàng; Kỹ năng phân tích, đánh giá hoạt động điều hành chính sách tiền tệ.

Theo Ban biên soạn, việc rà soát, sửa đổi, bổ sung tài liệu bảo đảm tính khoa học, thực tiễn, tránh chồng chéo, lặp lại và có tính năng mở để tạo cơ sở cho công việc hoàn thiện, bổ sung, cập nhật kiến ​​thức trong các giai đoạn thiếp theo. Ngoài ra, tài liệu được cập nhật chính sách, chế độ liên quan đến nội dung giảng dạy.

Hội đồng thẩm định đánh giá Chương trình cơ bản đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán các tổ tài chính - ngân hàng theo các cấp độ. tài chính - ngân hàng là lĩnh vực khó, vì vậy tài liệu đào tạo về kiểm toán các tổ chức tài chính - ngân hàng cần đảm bảo một bộ khung gồm lý thuyết chung, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và quy trình kiểm toán. Theo từng cấp độ và đối tượng học, Ban biên soạn lưu ý nội dung tài liệu được xây dựng theo hướng cầm tay chỉ việc, đồng thời phải đảm bảo tính mở, có giá trị sử dụng trong thời gian dài.

PV