ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Thẩm định Tài liệu bồi dưỡng Kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước

Sáng 27/12, Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức họp thẩm định Tài liệu bồi dưỡng “Kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước” cấp độ 1, 2, 3 thuộc chương trình đào tạo, bồi dưỡng của KTNN. TS. Nguyễn Lương Thuyết - Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định, cùng tham dự cuộc họp có các thành viên trong Hội đồng thẩm định và các Ban biên soạn Tài liệu cấp độ 1,2,3.

ThS. Mai Văn Quang đại diện Ban biên soạn trình bày nội dung tài liệu cấp độ 2

Tài liệu Bồi dưỡng Kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước thuộc hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiểm toán viên của KTNN. Tài liệu trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng kiểm toán trong lĩnh vực ngân sách nhà nước theo 3 cấp độ (Cấp độ 1, Cấp độ 2 và Cấp độ 3), với 12 chuyên đề đào tạo. Cấu thành trong mỗi cấp độ là các chuyên đề liên kết chặt chẽ với nhau về nội dung và mức độ yêu cầu đối với người học.

Trong đó, Tài liệu bồi dưỡng Cấp độ 1,2,3 lần lượt dành cho đối tượng là kiểm toán viên được phân công kiểm toán trong lĩnh vực ngân sách nhà nước có từ 1-3 năm kinh nghiệm; 4-8 năm kinh nghiệm; từ 9 năm kinh nghiệm trở lên và các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực ngân sách nhà nước các cấp độ.

Cụ thể, tài liệu bồi dưỡng cấp độ 1 gồm 4 chuyên đề, thời lượng đào tạo là 40 tiết, bao gồm: Quy trình lập, chấp hành và quyết toán ngân sách; Kế toán và quyết toán tình hình sử dụng kinh phí tại các đơn vị sử dụng ngân sách; Kỹ năng kiểm toán tại các đơn vị dự toán ngân sách; Kỹ năng kiểm toán tại các đơn vị sử dụng ngân sách.

Tài liệu bồi dưỡng Cấp độ 2 gồm 4 chuyên đề, thời lượng đào tạo là 40 tiết, giúp học sẽ được trang bị những kỹ năng kiểm toán tại Kho bạc Nhà nước địa phương; Kỹ năng kiểm toán tại các cơ quan tài chính; Kỹ năng kiểm toán công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại địa phương; Kỹ năng kiểm toán công tác quản lý đầu tư công tại địa phương.

Tài liệu bồi dưỡng Cấp độ 3 gồm 4 chuyên đề, thời lượng đào tạo là 40 tiết giúp người học trang bị các kỹ năng: Kỹ năng khảo sát và lập kế hoạch kiểm toán ngân sách nhà nước; Kỹ năng phân tích, đánh giá trong kiểm toán tại các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; Kỹ năng phân tích, đánh giá trong kiểm toán ngân sách địa phương; Kỹ năng lập báo cáo kiểm ngân sách nhà nước.

Với mục tiêu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán, Hội đồng thẩm định đề nghị các Ban biên soạn bám sát thực tiễn hoạt động của KTNN và các quy trình, quy định, chuẩn mực KTNN; nêu bật các sai sót thường gặp trong quá trình kiểm toán để các học viên tham khảo, rút kinh nghiệm khi thực hiện kiểm toán. Đồng thời, cần rà soát, cập nhật, bổ sung một số nội dung liên quan đến Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản bản quy phạm pháp luật liên quan; lưu ý thống nhất một số khái niệm theo các văn bản mới; rà soát các câu hỏi thảo luận, bài tập, tài liệu tham khảo.

PV