ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nâng cao chất lượng kiểm toán việc quản lý, sử dụng ngân sách trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh

Chiều 28/12, Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ “Nâng cao chất lượng kiểm toán việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh” do ThS. Thái Thị Lan (Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ib) và ThS. Nguyễn Việt Anh (Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia) đồng chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh làm Chủ tịch.

Ngân sách quốc phòng - an ninh là một bộ phận của ngân sách nhà nước, vì vậy, quản lý và kiểm soát ngân sách quốc phòng - an ninh cũng phải tuân theo những quy định chung về quản lý ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, do đặc thù hoạt động quân sự nên việc chi tiêu, sử dụng ngân sách quốc phòng - an ninh cũng chịu sự chi phối của nhiều yếu tố khác. Điều đó đòi hỏi phải có những quy định, cách thức quản lý kiểm soát ngân sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi.

Mặt khác, cùng với sự phát triển kinh tế, yêu cầu củng cố tiềm lực quốc phòng ngày càng cao, nhu cầu ngân sách quốc phòng - an ninh chi cho mua sắm, sản xuất, cải tiến vũ khí, trang bị kỹ thuật, huấn luyện, đào tạo tăng. Trước yêu cầu của xã hội và cũng để phù hợp với xu thế của các nước trong khu vực và thế giới, mọi khoản chi tiêu ngân sách đều phải được công khai, minh bạch.

Thời gian qua, Kiểm toán nhà nước đã thực hiện kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán, gửi đến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nhằm giúp các đơn vị có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý tài chính, tài sản, phòng chống lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước.

Tuy nhiên, do đặc thù riêng của lĩnh vực quốc phòng - an ninh nên cách thức tổ chức kiểm toán, phương pháp, quy trình, hướng dẫn và kết luận kiểm toán chưa đạt được kỳ vọng, các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước còn khiêm tốn. Vì vậy, thời gian tới, Kiểm toán nhà nước cần nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm toán, từ công tác xây dựng kế hoạch đến quá trình tổ chức thực hiện nhằm bao quát và có những đánh giá, kết luận kiểm toán đầy đủ, kịp thời, tư vấn, kiến nghị giúp các đơn vị trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh quản lý, sử dụng ngân sách hiệu quả.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài đã khái quát và đưa ra lý luận về kiểm toán việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh; khái quát được đặc điểm, tình hình, nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động kiểm toán; đánh giá thực tiễn hoạt động kiểm toán và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán việc quản lý, sử dụng ngân sách trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh trong thời gian tới.

Để đề tài hoàn thiện hơn, Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban đề tài bổ sung khái niệm chất lượng kiểm toán và các tiêu chí đánh giá chất lượng kiểm toán công tác quản lý, sử dụng ngân sách quốc phòng - an ninh; phân tích sâu hơn những hạn chế trong việc tổ chức thực hiện kiểm toán từ khâu xây dựng kế hoạch đến thực hiện kiểm toán và lập, gửi báo cáo kiểm toán làm cơ sở cho các giải pháp; nghiên cứu đề xuất các giải pháp để kiểm toán xác nhận được tính trung thực hợp lý của báo cáo quyết toán ngân sách Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh có đặc thù riêng, đề tài cần làm nổi bật được những nét đặc thù này. Đồng thời, Ban đề tài cần nghiên cứu, bổ sung thêm các giải pháp, kiến nghị thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Đề tài được Hội đồng xếp loại Khá.

PV