ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG
Chương trình tập huấn "Nâng cao năng lực quản trị rủi ro về tài chính, kế toán và thuế tại các đơn vị HCSN" tại Côn Đảo ngày 13-15/3/2017
Trong hoạt động của bất ký đơn vị nào cũng luôn tồn tại các rủi ro như rủi ro kiểm soát, rủi ro tài chính, rủi ro tuân thủ....đặc biệt trong giai đoạn thay đổi cơ chế tài chính. hướng đến tăng khả năng tự chủ của các đơn vị. Với mong muốn cập nhật các thông tin về tài chính, kế toán, thuế, hỗ trợ các đơn vị nâng cao tính tuân thủ, giảm thiểu các rủi ro, rút kinh nghiệm từ các sai sót thường được Kiểm toán nhà nước phát hiện, tăng cường hệ thống quản trị tổ chức và gia tăng hiệu quả hoạt động, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Kiểm toán nhà nước tổ chức chương trình tập huấn với chủ đề "Nâng cao năng lực quản trị rủi ro về tài chính, kế toán và thuế tại các đơn vị Hành chính sự nghiệp" tịa Công đảo ngày 13-15/3/2017 (bộ công văn và thư mời xin vui lòng xem file đính kèm)  

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG