ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4

Sáng 21/5, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) phối hợp với Ban chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 cho gần 50 công chức, viên chức, kiểm toán viên thuộc các đơn vị trực thuộc KTNN.

Đây là lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh dành cho các đối tượng là công chức, viên chức, đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. Lớp học được tổ chức nhằm phổ biến đường lối quan điểm, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh, những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Qua đó, nâng cao nhận thức, năng lực toàn diện cho công chức, viên chức, đảng viên để vận dụng, tổ chức thực hiện có hiệu quả theo nhiệm vụ chức trách được giao.

Thông qua 9 chuyên đề của khóa học, học viên được trang bị kiến thức về: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đổi ngoại trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên; Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; và Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

PV