ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức theo vị trí việc làm tại Kiểm toán nhà nước

Thực hiện quyết định số 31/QĐ-TrĐT ngày 08/3/2024 của Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Trường) về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2024, ngày 23/5/2024, Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức theo vị trí việc làm tại Kiểm toán nhà nước” do Ths. Nguyễn Thị Thu Trang (Trường) và Ths. Phan Tiến Dũng (Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ib) đồng chủ nhiệm. ThS. Trần Kim Lộc - Giám đốc Trường làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, cùng tham dự cuộc họp có các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu và Ban đề tài.


Theo Ban đề tài, đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm có những ưu thế riêng so với đào tạo, bồi dưỡng theo cách truyền thống là xây dựng và phát triển những năng lực mà một vị trí việc làm cần phải đáp ứng, tạo được sự thay đổi về chất trong toàn bộ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Ngay từ những năm 2010, Kiểm toán nhà nước đã chú trọng đến đào tạo cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, Đến nay, Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030 đã xác định mục tiêu “… Sắp xếp, bố trí, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức, kiểm toán viên nhà nước căn cứ vào Đề án vị trí việc làm, tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ và yêu cầu công việc thực tế…”. Chính vì vậy, đào tạo, bồi dưỡng công chức theo yêu cầu vị trí việc làm vẫn luôn là cách tiếp cận phù hợp để nâng cao năng lực cũng như hiệu quả quản lý thực thi công vụ, đánh giá hiệu quả công việc, tạo động lực để công chức không ngừng nâng cao trình độ, năng lực làm việc, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của Kiểm toán nhà nước.

Từ nghiên cứu yêu cầu đối với vị trí việc làm tại Kiểm toán nhà nước, các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm, trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức theo vị trí việc làm hiện nay tại Kiểm toán nhà nước, đề tài “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức theo vị trí việc làm tại Kiểm toán nhà nước” đề xuất một số giải pháp đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn của Ngành theo từng thời kỳ; đảm bảo thiết thực, phù hợp với trình độ năng lực và thực tiễn Việt Nam.

Nhận xét về đề tài, Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao giá trị khoa học, giá trị sử dụng và ứng dụng trong đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng theo vị trí việc làm nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn của KTNN trong giai đoạn mới. Đề tài xem xét bổ sung đặc thù, ưu điểm của việc quản lý cán bộ công chức theo vị trí việc làm, từ đó làm rõ tác động đến công tác đào tạo bồi dưỡng. Đề tài cần bổ sung khái quát dự thảo đề án vị trí việc làm của KTNN, trên cơ sở đó, các giải pháp cần tập trung cho công tác đào tạo bồi dưỡng theo từng vị trí việc làm.

Đề tài được Hội đồng thống nhất đánh giá cao, đạt loại Khá.

PV