ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm toán của KTNN trong việc thu thập, phân loại thông tin về đấu thầu được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Sáng 14/5, Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm toán của KTNN trong việc thu thập, phân loại thông tin về đấu thầu được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia” do Ths. Đào Trọng Tường và Ths. Trần Việt (KTNN chuyên ngành VII) đồng chủ nhiệm. TS. Vũ Thanh Hải - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành IV làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Hệ thống đấu thầu quốc gia là hệ thống được xây dựng để thực hiện hai chức năng: (i) Thống nhất quản lý thông tin về đấu thầu; (ii) Đấu thầu qua mạng theo quy định tại khoản 26 Điều 4 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, đóng vai trò là một cổng thông tin điện tử duy nhất cho toàn bộ các hoạt động đấu thầu mua sắm công. Tất cả các thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng được quản lý, đăng tải đầy đủ và công khai trên Hệ thống này. Lượng thông tin, cơ sở dữ liệu được đăng tải trên Hệ thống đấu thầu quốc gia rất lớn. Tuy nhiên không được quản lý theo thư mục, danh mục, loại hình đầu tư hay chủ đầu tư, mà chỉ được công bố theo thời gian thực hiện gói thầu. Điều này dẫn đến gây khó khăn, mất nhiều thời gian trong quá trình kiểm toán công tác lựa chọn nhà thầu khi phải tìm kiếm tổng hợp, phân tích các thông tin về gói thầu, chủ đầu tư, các nhà thầu tham dự thầu trên Hệ thống đấu thầu quốc gia.

Các công cụ thu thập, phân loại các thông tin về đấu thầu hiện tại còn chưa đáp ứng được đầy đủ hoặc chỉ đáp ứng được một phần thông tin về đấu thầu được đăng tải trên Hệ thống đấu thầu quốc gia, trong khi việc tra cứu, phân tích, xử lý dữ liệu phục vụ hoạt động kiểm toán đến nay còn gặp nhiều hạn chế, khó khăn. Do vậy, việc đưa ra giải pháp xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm toán của KTNN trong công tác đấu thầu là một việc làm cấp thiết. Ứng dụng công nghệ thông tin là cơ sở quan trọng giúp các kiểm toán viên nắm thông tin về hoạt động của nhà thầu, kiểm tra thông tin trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu…, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm toán.

Chính vì vậy, đề tài cấp cơ sở “Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm toán của KTNN trong việc thu thập, phân loại các thông tin về đấu thầu được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia” được tiến hành nghiên cứu nhằm nghiên cứu, đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm toán của KTNN trong việc thu thập, phân loại các thông tin về đấu thầu được đăng tải trên Hệ thống đấu thầu quốc gia. Đề tài tập trung vào các vấn đề: Cung cấp tổng quan về các nội dung thông tin được đăng tải trên Hệ thống đấu thầu quốc gia, gắn với các quy trình đăng tải, quản lý thông tin trên hệ thống; Phân tích nhu cầu và thực trạng trong việc thu thập, phân loại các thông tin về đấu thầu được đăng tải trên Hệ thống đấu thầu quốc gia tại KTNN; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện và làm rõ nguyên nhân; Đưa ra giải pháp lấy dữ liệu từ website của Hệ thống đấu thầu quốc gia https://muasamcong.mpi.gov.vn về kho dữ liệu của KTNN; Đưa ra các giải pháp để xử lý các dữ liệu được thu thập, bao gồm việc phân loại, phân nhóm, tổng hợp, tìm kiếm các thông tin theo nhiều trường.

Khẳng định giá trị khoa học và thực tiễn của đề tài, Hội đồng nghiệm thu cho rằng đề tài bước đầu có những đánh giá về thực trạng thu thập, phân loại thông tin về đấu thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia; chỉ ra được một số hạn chế và nguyên nhân cơ bản cũng như đã đề xuất ứng dụng web crawling để thu thập dữ liệu từ trang web và đề xuất công nghệ để sử dụng… Tuy nhiên, để hoàn thiện đề tài, Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu khoanh vùng lại phạm vi nghiên cứu của đề tài phù hợp hơn. Bên cạnh đó, đề tài cần bổ sung, làm rõ một số nội dung như: Cần làm rõ thực trạng công tác thu thập và phân loại thông tin về đấu thầu được đăng tải trên hệ thống đấu thầu quốc gia của KTNN trên các khía cạnh: Kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân cơ bản. Đặc biệt, đề tài cần nêu rõ phương pháp hiện đang được các Kiểm toán viên nhà nước sử dụng để thu thập và phân loại thông tin về đấu thầu được đăng tải trên hệ thống đấu thầu quốc gia là gì? Ưu điểm, hạn chế như thế nào? Từ đó, đưa thêm các giải pháp gắn với việc khai thác các thông tin hồ sơ dự thầu theo chức năng nhiệm vụ của KTNN; đảm bảo tính tương thích hệ thống công nghệ thông tin của KTNN với đặc tính, cấu trúc của dữ liệu cần thu thập; hoàn thiện cơ sở pháp lý trong việc yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, thu thập dữ liệu đấu thầu; bổ sung giải pháp quản trị, vận hành…

Hội đồng nghiệm thu thống nhất Đề tài xếp loại Khá.

PV