ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TẠP CHÍ

I. Vị trí, chức năng

1. Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán (sau đây gọi tắt là Tạp chí) trực thuộc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (sau đây gọi tắt là Trường), là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của Luật Báo chí, Luật Kiểm toán nhà nước và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động báo chí.

2. Tạp chí có chức năng thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, trao đổi về các hoạt động khoa học kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; công bố các công trình nghiên cứu khoa học của ngành, cung cấp thông tin khoa học về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán; là diễn đàn trao đổi thông tin về hoạt động kiểm toán và nghề nghiệp kiểm toán của các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí, quy định của Luật Báo chí và của Tổng KTNN.

2. Thông tin những kết quả nghiên cứu khoa học trong nước, quốc tế về kiểm toán, kế toán, quản lý, sử dụng tài chính nhà nước và tài sản công.

3. Cung cấp thông tin khoa học về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán nội bộ đối với các đơn vị, cơ quan nhà nước.

4. Công bố các công trình nghiên cứu khoa học, phổ biến các kinh nghiệm thực tiễn của các nhà quản lý, nghiên cứu viên, kiểm toán viên trong quá trình phát triển và hoàn thiện khoa học kiểm toán.

5. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên của Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán trên toàn quốc.

6. Tổ chức, triển khai và vận hành Website của Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán theo quy định trong Giấy phép hoạt động.

7. Được hỗ trợ kinh phí hoạt động, hưởng các chế độ chính sách trợ giá; được tổ chức thực hiện thu, chi kinh phí hoạt động theo quy định của nhà nước, Kiểm toán nhà nước và của Trường.

8. Tham mưu cho Lãnh đạo Trường về các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, các hoạt động khoa học, đào tạo của Trường.

9. Được giao dịch, ký kết hợp đồng  với các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan đến hoạt động của Tạp chí.

10. Phối hợp với các phòng, khoa, trung tâm, chi nhánh và bộ phận trực thuộc Trường thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Trường.

III. Tổ chức và nhân sự

1. Đứng đầu Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán là Tổng biên tập; giúp việc cho Tổng biên tập là các Phó Tổng biên tập. Tổng biên tập, các Phó Tổng biên tập do Tổng Kiểm toán nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trường và Vụ Tổ chức cán bộ sau khi có ý kiến thống nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Hội đồng biên tập Tạp chí là cơ quan tư vấn của Tổng Biên tập Tạp chí. Hội đồng biên tập do Giám đốc Trường thành lập căn cứ đề nghị của Tổng biên tập. Hội đồng biên tập là các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài cơ quan Kiểm toán nhà nước thuộc các lĩnh vực kiểm toán và các lĩnh vực hoạt động có liên quan.

3. Thư ký Tòa soạn giúp việc cho Tổng biên tập và Phó Tổng biên tập trong phạm vi nhiệm vụ được Tổng biên tập hoặc Phó Tổng biên tập Tạp chí phân công trên cơ sở tuân thủ quy trình nghiệp vụ của Tạp chí.

4. Các nhân viên của Tạp chí phụ trách các mảng công việc của Tạp chí về: Công tác trị sự; Công tác Phóng viên, biên tập; Công tác quảng cáo, phát hành làm việc theo nhiệm vụ được Tổng biên tập (hoặc người ủy quyền) phân công.