ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
CHI NHÁNH PHÍA NAM

I. Vị trí, chức năng

1. Chi nhánh phía Nam trực thuộc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (sau đây gọi tắt là Trường) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng thực hiện cơ chế quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trường.

2. Chi nhánh phía Nam có chức năng giúp Giám đốc Trường tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động của Kiểm toán nhà nước; cung cấp dịch vụ khoa học, công nghệ; dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng và dịch vụ tư vấn về tài chính, kế toán, kiểm toán,...cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

3. Chi nhánh phía Nam có trụ sở tại 57 Phan Đăng Lưu, phường 7, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện dịch vụ công đối với các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Kiểm toán nhà nước theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức hàng năm được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt và mở tại Chi nhánh phía Nam.

2. Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin khoa học và công nghệ, tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm khoa học, hội nghị khoa học.

3. Tổ chức các hoạt động dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn về tài chính, kế toán, kiểm toán,...cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

4. Liên kết với các trường, cơ sở đào tạo, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước nhằm tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn về tài chính, kế toán, kiểm toán, ngoại ngữ, tin học chuyên sâu cho các tổ chức và các cá nhân có nhu cầu.

5. Cung cấp các dịch vụ về lập, thẩm định các dự án nghiên cứu khả thi, dự toán kinh phí đầu tư, hồ sơ mời thầu, xét thầu và báo cáo quyết toán các dự án đầu tư.

6. Hợp đồng nghiên cứu và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học về kiểm toán, kế toán, quản lý tài chính, tư vấn việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ.

7. Quản lý và điều hành đội ngũ viên chức và người lao động theo phân cấp của Giám đốc.

8. Quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, con dấu theo chế độ của Nhà nước và Kiểm toán nhà nước.

9. Xây dựng các kế hoạch tháng, quý, năm, trung hạn, dài hạn và các báo cáo tình hình hoạt động định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất về kết quả hoạt động của Chi nhánh.

10. Trên cơ sở nhu cầu công việc thực hiện các hoạt động phục vụ dịch vụ, đề nghị Giám đốc Trường ký hợp đồng lao động để thực hiện các công việc theo thời vụ hoặc vụ việc.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Trường giao.