ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
ÔNG NGUYỄN ĐÌNH HÒA
ÔNG NGUYỄN ĐÌNH HÒA
* Chức vụ   Quyền Giám đốc
   

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 15/4/2010
   

* Sinh ngày: 1959
   

* Quê quán: Đà Sơn, Đô Lương, Nghệ An
   

* Nơi ở hiện nay:
   

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 8/10/1979
   

* Dân tộc: Kinh
   

* Trình độ học vấn: PGS.TS Kinh tế
   

* Trình độ chính trị: Cao cấp