ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
VĂN PHÒNG

I. Vị trí, chức năng

Văn phòng là bộ phận thuộc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (sau đây gọi tắt là Trường) có chức năng chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Trường tổ chức, thực hiện các mặt công tác: kế hoạch - tổng hợp, hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, tổ chức cán bộ, tài chính - kế toán, thi đua - khen thưởng, công tác Đảng - Đoàn thể.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1.   Tham mưu giúp Giám đốc Trường xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác dài hạn, trung hạn, hàng năm, kế hoạch hàng quý, tháng của Trường.

2.   Thực hiện công tác báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý, báo cáo năm và báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Trường.

3.   Tham mưu cho Giám đốc Trường xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính, dự toán ngân sách, kế hoạch mua sắm sửa chữa cải tạo tài sản hàng năm.

4.   Tham mưu cho Giám đốc Trường xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hàng quý, đột xuất đối với các đơn vị trực thuộc Trường trong công tác tài chính, kế toán cũng như tình hình thực hiện dự toán ngân sách hàng năm.

5.   Tham mưu giúp Giám đốc Trường trong công tác tổ chức bộ máy và nhân sự; tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động; bổ nhiệm lại, quy hoạch. Thực hiện quản lý lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, hưu trí, nâng lương, khen thưởng và kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động trong Trường theo đúng các chính sách, chế độ và phân cấp của Kiểm toán nhà nước.

6.   Quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ và tài sản được giao đảm bảo đầy đủ, an toàn và theo đúng qui định; chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ chung và hồ sơ cán bộ, hồ sơ bảo hiểm xã hội của công chức, viên chức và người lao động thuộc Trường.

7.    Phối hợp với các phòng, đơn vị, bộ phận trực thuộc Trường xây dựng các chế độ, định mức chi tiêu tài chính theo chức năng, nhiệm vụ của Trường và trực tiếp thẩm tra dự toán được lập của các bộ phận thuộc Trường trước khi trình Lãnh đạo phê duyệt.

8.   Chủ trì xây dựng các qui chế quản lý về tài chính, tài sản và quản trị nội bộ của Trường.

9.    Giúp Giám đốc Trường quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí  đảm bảo theo kế hoạch dự toán được cấp có thẩm quyền giao đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Trường.

10.     Tổ chức hoạt động văn thư lưu trữ tài liệu của Trường, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, luân chuyển công văn, tài liệu đến và đi theo đúng thời gian, qui định của pháp luật về lưu trữ và bảo mật.

11.    Quản lý sử dụng dấu của Trường theo đúng quy định của pháp luật và của Kiểm toán nhà nước về quản lý và sử dụng con dấu.

12.    Thực hiện công tác quản trị nội bộ bao gồm: tổ chức quản lý và sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản được giao và thực hiện công tác phục vụ hậu cần tạo điều kiện làm việc cần thiết cho toàn Trường, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đúng qui định

13.    Là bộ phận thường trực về công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật và các hội đồng khác của Trường theo qui định của pháp luật; tham dự và làm nhiệm vụ Thư ký tại các cuộc họp giao ban của Trường, Lãnh đạo Trường.

14.    Thực hiện công tác pháp chế, công tác bảo vệ an ninh nội bộ, công tác thanh, kiểm tra nội bộ, kiểm soát và công tác bảo mật.

15.    Được thừa lệnh Giám đốc Trường đôn đốc theo dõi việc thực hiện các hoạt động chung của Trường, các phòng đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ và chương trình công tác định kỳ của Trường và các phòng, đơn vị.

16. Hỗ trợ và phối hợp hoạt động công tác Đảng, đoàn thể của Trường, thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Cấp ủy đảng của Trường.

17. Được thừa lệnh của Giám đốc ký một số văn bản nội bộ và của Trường gửi các cơ quan khác.

18. Quản lý viên chức, lao động hợp đồng công tác tại Văn phòng Trường.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trường giao.