ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THƯ VIỆN VÀ THÔNG TIN KHOA HỌC

I. Vị trí, chức năng

Phòng Thư viện và Thông tin khoa học thuộc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (sau đây gọi tắt là Trường) có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Trường quản lý thư viện khoa học và tổ chức các hoạt động thông tin khoa học.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham mưu giúp Giám đốc Trường về phương hướng tổ chức và hoạt động thông tin, tư liệu, thư viện nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy trong Trường.

2.  Tổ chức quản lý và phát triển thư viện khoa học kiểm toán để cung cấp tư liệu cho hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; xây dựng và tổ chức trang thông tin điện tử của Trường đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.

3. Thu thập, bổ sung, tổ chức sắp xếp, lưu trữ, bảo quản kho tư liệu; xây dựng hệ thống tra cứu tìm tin thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; Thu nhận những đề tài nghiên cứu các cấp đã được nghiệm thu đánh giá do Trường chủ trì hoặc do cán bộ trường thực hiện.

4. Tham mưu giúp Giám đốc Trường thực hiện các biện pháp nhằm phát triển thông tin khoa học kiểm toán; xây dựng các dự án, chương trình phát triển thông tin, tổ chức các cuộc hội thảo về thông tin khoa học.

5. Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin khoa học để phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu khoa học và đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Kiểm toán nhà nước; tổ chức thu thập và cập nhật thông tin trong nước và nước ngoài về khoa học kiểm toán; phát triển, cung cấp các dịch vụ thông tin khoa học kiểm toán; tổ chức biên tập và biên dịch các tài liệu về thông tin khoa học kiểm toán.

6. Phổ biến và thông báo kết quả nghiên cứu khoa học, cung cấp thông tin khoa học về kiểm toán, kế toán, và quản lý tài chính cho công tác quản lý và chỉ đạo hoạt động kiểm toán và hoạt động nghiên cứu khoa học của Kiểm toán nhà nước.

7. Thông tin giới thiệu các quy trình chuẩn mực kiểm toán, kế toán mới; cung cấp tư liệu về kinh tế, pháp luật, kế toán, kiểm toán,… phục vụ hoạt động của Trường và Kiểm toán nhà nước.

8. Tham gia nghiên cứu các đề tài chuyên đề khoa học kiểm toán theo phân công của Giám đốc Trường.

9. Tham mưu giúp Giám đốc Trường xuất bản và phát hành Bản tin khoa học – là thông báo kết quả nghiên cứu khoa học của các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và các thông tin khoa học khác của Kiểm toán nhà nước.

10. Nghiên cứu khoa học thông tin, tư liệu, thư viện, góp phần xây dựng lý luận khoa học chuyên ngành kiểm toán; ứng dụng những thành tựu khoa học và kỹ thuật mới vào xử lí và phục vụ thông tin, thư viện.

11. Quản lí kho tài liệu, cơ sở hạ tầng và các tài sản khác của Trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Trường.

12. Quản lý viên chức, lao động hợp đồng công tác tại Phòng Thư viện và Thông tin khoa học.

13. Phối hợp với các phòng, khoa, trung tâm, chi nhánh trực thuộc Trường thực hiện các hoạt động khác theo sự phân công của Giám đốc Trường.