ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
ĐÀO TẠO

I. Vị trí, chức năng

Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng trực thuộc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (sau đây gọi tắt là Trường), có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Trường về quản lý, tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động của Kiểm toán nhà nước do Trường thực hiện.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1.   Tham mưu cho Giám đốc Trường trong việc phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn, trung hạn và hàng năm của Kiểm toán nhà nước.

2.   Tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức của Kiểm toán nhà nước đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt; quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trường tổ chức.

3.   Quản lý chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước sau khi được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt.

4.   Phối hợp với các khoa và bộ phận có liên quan biên soạn khung chương trình, chương trình khung, chủ trì phối hợp thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Trường.

5.   Lập các báo cáo định kỳ, đột xuất và tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng của Trường.

6.   Quản lý và tổ chức các kỳ thi, kiểm tra các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo quy chế đào tạo của Kiểm toán nhà nước.

7.   Quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

8.   Quản lý phôi chứng chỉ, chứng nhận và quản lý cấp chứng chỉ, chứng nhận cho các học viên đã hoàn thành khóa đào tạo bồi dưỡng theo quy định pháp luật và của Kiểm toán nhà nước.

9.   Tham gia giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo sự phân công của  Giám đốc Trường.

10.    Phối hợp với Viện nghiên cứu khoa học kiểm toán tham gia nghiên cứu khoa học, tọa đàm khoa học, hội thảo khoa học do Trường tổ chức.

11.    Quản lý viên chức, lao động hợp đồng công tác tại Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng.

12.    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trường giao.