ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

I. Vị trí, chức năng

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế thuộc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (sau đây gọi tắt là Trường), có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Trường về tổ chức thực hiện hoạt động khoa học - công nghệ của Kiểm toán nhà nước; thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước; tổ chức thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế của Trường.


II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham mưu giúp Giám đốc phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng các văn bản quy định về hoạt động khoa học - công nghệ của Kiểm toán nhà nuớc trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành.

2. Tham mưu giúp Giám đốc phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch khoa học - công nghệ hàng năm, trung hạn và dài hạn của Kiểm toán nhà nước trình Tổng Kiểm toán nhà nước và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình các đơn vị và cá nhân thực hiện kế hoạch khoa học - công nghệ để báo cáo Thường trực Hội đồng Khoa học, Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước theo Quy chế tổ chức và quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ của Kiểm toán nhà nước.

4. Chuẩn bị nội dung, chương trình và các điều kiện cần thiết khác cho các kỳ họp của Thường trực Hội đồng Khoa học và Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước.

5. Dự kiến thành phần Hội đồng Khoa học chuyên đề để nghiệm thu, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học của Kiểm toán nhà nước; chuẩn bị nội dung và tổ chức các cuộc họp Hội đồng Khoa học chuyên đề để nghiệm thu, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học.

6. Chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức các cuộc hội thảo khoa học trong phạm vi hoạt động khoa học và công nghệ của Kiểm toán nhà nước; tham gia các hoạt động khoa học công nghệ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước.

7. Chủ trì theo dõi việc ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ của Kiểm toán nhà nước.

8. Đề xuất với Hội đồng Khoa học, Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước các giải pháp ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào hoạt động thực tiễn của Kiểm toán nhà nước.

9. Tổ chức đăng ký kết quả nghiên cứu khoa học và quản lý hồ sơ khoa học của Kiểm toán nhà nước theo chế độ quy định.

10. Soạn thảo các báo cáo khoa học và công nghệ của Thường trực Hội
đồng Khoa học, của Kiểm toán nhà nước theo chế độ quy định.

11. Phối hợp với Văn phòng Trường, các bộ phận, các tổ chức, cá nhân có liên quan để quản lý và quyết toán kinh phí khoa học và công nghệ của Kiểm toán nhà nước.

12. Làm đầu mối giúp Giám đốc Trường tiếp nhận và xử lý thông tin về các vấn đề có liên quan đến công tác hợp tác quốc tế của Trường; đề xuất các định hướng mục tiêu, giải pháp về hợp tác quốc tế của Trường. Tham mưu giúp Giám đốc Trường xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm của Trường.

13. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc đàm phán, soạn thảo các văn bản hợp tác quốc tế; theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, kiến nghị tiếp tục hay đình chỉ các hoạt động trong lĩnh vực hợp tác quốc tế.

14. Quản lý viên chức, lao động hợp đồng công tác tại Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế.

15. Tham gia thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Trường.